Bitter or Better?

Kung naging BITTER ka nitong 2016
Siguro naman, puwede ka nang maging BETTER sa 2017.
So, tama na ang pagmukmok mo diyan.
Nandiyan ang pamilya’t kaibigan.
Bangon na and be positive, bes.
Heto na ang taon mo — Yes na Yes!


Like this post?
Share or tag someone special.
He Said, She Said

Comments Go Here ▼

Comments