Having a hard time moving on from a past relationship?

Having a hard time moving on from a past relationship?
How can you if you keep reliving the past?
What’s done is done.
The hard part is in accepting that it happened;
that he or she will no longer be there tomorrow.
Hindi ka makaka-usad sa buhay kung patuloy mong
sasariwain ang inyong nagdaan. Dumaan na nga, di ba?
Tapos na yun. Kailangan bang ulit-ulitin pa yun?
Harapin mo ng buong tapang ang bukas na wala na siya;
na wala na kayo — wala ng “tayo.”
Tanggapin mong tapos na yun at ‘wag kang aasa
na baka bukas o makalawa ay mauulit pa.
Baka paraan ng Diyos yun para matuto ka
at ma-meet ang magiging ka-forever mo.
Mas gugustuhin mo ba ang taong nakaraan mo na
kesa sa taong tunay na nakalaan pala sa ‘yo?
God gives you a gift that He has planned for you.
That’s someone you truly deserve.
Be happy that “it” happened.
Be happier because it ended.
Be excited because there’s someone better
waiting for you to be ready.
Game?


Like this post? Like our page, too!
Share to someone in need, ok?
He Said, She Said
He Said She Said Philippines

Comments Go Here ▼

Comments